Môn Tiếng Anh Lớp 8 Online

Chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 8 có nhiều kiến thức ngữ pháp quan lại trọng, vừa mang tính chất nền tảng và cũng có thể có sự nâng cấp nhất định so với những lớp dưới. Vị vậy, để tiếp thu được lượng kiến thức này, học sinh không chỉ cần phải có sự chuyên chỉ, lắng nghe bài xích trên lớp nhưng cũng cần phải có sự ôn luyện hay xuyên, làm phong phú và đa dạng các bài tập sinh hoạt nhà. Nội dung bài viết dưới đây vẫn điểm lại một vài phần ngữ pháp đặc biệt quan trọng và đặc trưng kèm theo một vài đề minh họa bài tập giờ Anh lớp 8 cụ thể để các bạn học sinh rất có thể tham khảo cùng ôn luyện, từ kia củng nỗ lực thêm kỹ năng của mình.

Bạn đang xem: Môn Tiếng Anh Lớp 8 Online

Tóm tắt kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 8

Phần ngữ pháp sẽ triệu tập ôn lại những thì đang học ngơi nghỉ lớp dưới: lúc này đơn, lúc này tiếp diễn, vượt khứ đơn, sau này đơn. Đồng thời sẽ làm cho quen với một số trong những thì mới

Tương lai gần: mô tả hành động chắc chắn là sẽ xảy ra trong tương lai vì đã gồm sự chuẩn bị, thu xếp từ trước hoặc sự suy đoán chắc chắn rằng dựa vào căn cứ ở hiện tại tại

S + am/ is/ are + going khổng lồ + V…

Quá khứ tiếp diễn: miêu tả hành đụng đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ, hành vi này đang xảy ra thì hành động khác xen vào

S + was/ were + Ving…

Hiện tại hoàn thành: diễn đạt hành đụng đã xẩy ra trong thừa khứ và vẫn kéo dãn dài đến hiện tại

S + have/ has + Ved/ PII…

Câu bị động: S + be + Ved/ PII (+ by O).

(Tùy từng thì, “be” trong cấu tạo này sẽ có được các dạng khác nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Ngoài ra, có một vài câu tiêu cực dạng đặc trưng cần chú ý sẽ có cấu tạo khác với cấu tạo trên: câu bị động với think/ believe/ say, câu tiêu cực với have, get, make cùng need.

Câu tường thuật (Câu loại gián tiếp): tùy vào câu trực tiếp có mục đích gì (mệnh lệnh, yêu cầu, cầu xin, ra lệnh, đề cập nhở, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu con gián tiếp vẫn có cấu trúc tương ứng.

S + told/ asked/ warned/ begged/ ordered/ reminded/ advised+ O + (not) toV…

Câu nai lưng thuật: “ S + V (tùy từng thì V sẽ tiến hành chia khác nhau) … ”

=> S said that S + V (lùi thì)…

Câu điều kiện: có 4 loại

Loại 0: mô tả sự thật phân minh hoặc thói quen.


If + S + V (quá khứ), S + would/ should/ could + V…

Loại 3: biểu đạt sự việc không có thật trong vượt khứ.

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have Ved/ PII…

Đại từ phản nghịch thân: nhấn mạnh chủ thể khiến nên hành vi (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)Một vài cấu trúc khác:

Enough … to: S + be (not) + Adj+ enough (+ for O) + lớn V…

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + lớn V/ for Ving…

So … that, Such … that: S + be/ V + so + Adj/ Adv + that…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Too … to: S + be/ V + too Adj/ Adv (+ for O) + to V…

Một số đề ôn tập tiếng Anh lớp 8

Đề 1: Đề bài tập tiếng Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng

Hoa got used to lớn ………… in her new school after a month.

A. Study B. Studying C. Studied D. Is studying

2. Peter’s not going khổng lồ drive, ………… he?

A. Does B. Is C. Isn’t D. Will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite D. Even

4. If you want lớn get more …………, please tương tác Mrs Hoa.

A. Inform B. Informer C. Informative D. Information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. Because B. Instead C. Though D. But

6. The headmaster asked me ………… for him outside his office.

A. Wait B. Waiting C. To lớn wait D. Waited

7. He says he’s been khổng lồ ………… restaurant in town.

A. Many B. Every C. All D. Most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. Strongly B. Strength C. Strong D. Enough strong

Bài 2: lựa chọn từ tất cả phần gạch men chân được phát âm khác với gần như từ còn lại

A. cheap B. Match C. chore D. Machine A. Resource B. Scout C. Sound D. Proud A. Recycle B. Sky C. Century D. Why A. Equipment B. Comment C. Improvement D. Development A. include B. Prison C. Trip D. Minus A. Answer B. Golden C. Delicious D. Wonder A. Family B. Grocery C. Try D. Happy A. Organized B. Lived C. Concerned D. Established A. Around B. Delicious C. House D. Ground A. Buffalo B. Rope C. Wisdom D. Clothes 

Bài 3: phân chia dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

You (be)……………….. To lớn Phong Nha before?

Yes, we (spend)……………….. Our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. Us since she (move)……………….. To lớn the new town. Look! Our train (come)…………………

*
*

You should practice (speak)……………….. English everyday. My sister always (do)……………….. The washing up, but I (do)……………….. It tonight because she is sick. He (cut)……………….. My hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. Again quickly.

The Sun (rise)……………….. In the East and (set)……………….. In the West. My grandma (use)……………….. Khổng lồ tell me the folktales. She (not like)……………….. Playing soccer. They (work)……………….. In this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu sử dụng từ vào ngoặc

There is no building in the city higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His car runs fast but a race car runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….

I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và vấn đáp câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have changed a lot in 30 years. First, their name: people used to gọi them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used khổng lồ live in igloos in the winter but today many of them live in houses in small towns. They used to lớn hunt seals – they ate the meat và made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used khổng lồ cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used khổng lồ take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used to lớn spend as much time as possible playing outside”.

What did people use to gọi the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

What does the word “Inuit” mean?

…………………………………………………………………………………….

Where did they used khổng lồ live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why vày many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather like almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Đề 2: Đề bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 

Bài 1: Điền giới từ thích hợp vào vị trí trống

They have built this house …….. A long time. We have lived …….. An Lao …….. 14 years. There are some books …….. The table …….. The right corner …….. The room. The course begins …….. January & ends …….. April. I usually watch TV …….. The evening. The stadium is in …….. Of my house. He often gets up …….. 5.30 …….. The morning but …….. Sunday morning he gets up late. English learners learn words …….. Different ways. Thank you very much …….. Lending me your bike. I got good grades…….. English & Math last semester.

Bài 2: Đặt thắc mắc cho phần gạch ốp chân

……………………………………………………………………?

Hoa went to lớn school late this morning because her xe đạp broke down.

……………………………………………………………………?

I have to tidy the living room every day.

……………………………………………………………………?

She’ll be trang chủ after dinner.

……………………………………………………………………?

Lan used lớn live on the farm when she was young.

……………………………………………………………………?

My mother gave me a new bike on my 14th birthday.

……………………………………………………………………?

nam often walks khổng lồ school.

……………………………………………………………………?

I need to improve Math & English.

……………………………………………………………………?

He was made khổng lồ work for 12 hours a day by his boss .

……………………………………………………………………?

We have studied English for 4 years.

……………………………………………………………………?

My best friend is very helpful and friendly.

Bài 3: Viết lại câu làm sao cho nghĩa không đổi

“Can you carry these chairs into the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

“Please give me your book.”

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………

My hobbies are playing sports và reading books.

→ I love ………………………………………………………………………….

She was born on May 10th, 1996.

→ Her birthday …………………………………………………………………..

Nga must wash the dishes everyday.

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began khổng lồ study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

No one in class is as tall as Tam.

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn đáp án đúng để ngừng đoạn văn sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. Computers. They were large (2)……………. Which filled rooms and they always had big tapes which went round & round. (3)……………. The 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. New machines were much cheaper và much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. Pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of trang chủ computer owners used them mainly for (8)…………….

A. Have B. Had C. Has D. Having A. Machines B. Matches C. Metal D. Factories A. On B. At C. In D. Of A. In B. At C. On D. Over A. They B. This C. That D. These A. That B. Over C. Than D. As A. To B. For C. With D. Of A. Games B. Lines C. Plays D. Changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

tía and tuy nhiên plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

We buy two new rackets yesterday. We’re going lớn play tennis this afternoon.

Xem thêm:

………………………………………………………………………………….

I’m not going to vì the homework for you. You should bởi vì it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friend & I to lớn dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard to lớn pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years & he doesn’t want lớn move to lớn other city.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, and also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Đề 3: Đề bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: cần sử dụng từ gợi nhắc viết thành câu hoàn chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going lớn / take part / recycling program / save natural resources / & / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

I/ a favor/ you help/ carry this bag?

→ ………………………………………………………………………………….

The town / becoming / beautiful.

→ …………………………………………………………………………………

My father / used / drive a car / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn giải đáp đúng

The weather ………… nice yesterday.

A. Is B. Was C. Will be D. Has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. Khổng lồ follow B. Following C. To following D. Followed

3. Would you mind ………… in the front of the taxi, Mark?

A. Sit B. To lớn sit C. Sitting D. Siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. Stand B. Stood C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing

6. The leader said that ………… to award the prize lớn you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. On Christmas Eve, people often ………… a tree.

A .are decorated B. Were decorated C.decorating D. Decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I like coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… lớn the USA by the French.

A. Constructed B. Designed C. Completed D. Presented

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và điền T (True) hoặc F (False)

London is Britain’s biggest city. It is a very old city và dates back lớn the Romans. It is a city of historic building and churches, & it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular thành phố with foreign tourists & has more than eight million visitors a year. The đô thị is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists khổng lồ get around.

None of the cities in Britain is bigger than London. London is founded by the Romans. London has historic buildings & churches. Most of the best museum in the world are situated in London. London is not busy in summer. It’s not easy for tourists to travel around London.

Bài 4: phân tách dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

My father (plant)……………….. Some fruit trees in the garden now. What your father (do)……………….. In the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. Books. We (not go)……………….. Khổng lồ the zoo very often. Lan & Phong (be)……………….. In the kitchen. They (cook)……………….. Dinner. What about (play)……………….. Soccer this afternoon? My sister (be)……………….. In the garden. She (water)……………….. The flowers. How you (feel)……………….. Now? I (feel)……………….. Hot. They (live)……………….. In sài gòn city since January. That’s a very old bike. He (have)……………….. It for a long time. I (buy)……………….. The motorbike 5 years ago.

Bài 5: lựa chọn từ bao gồm phần gạch men chân được phân phát âm không giống với đa số từ còn lại

A. Folk B. Hold C. Photo D. Neighbor A. Tonight B. Introduce C. Movie D. Humor A. Answer B. Always C. wrong D. write A. Fishing B. Cousin C. invent D. Furniture A. Classmate B. Character C. Grade D. Place

Hi vọng hồ hết đề ôn tập mà nội dung bài viết cung cung cấp trên đây đang là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích, giúp các bạn củng cố vững chắc kiến thức của mình, chinh phục mọi kì thi. 

Đáp án chi tiết

Đề 1: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: 1-B 2-B 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B 8-C

Bài 2: 1-D 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-B 10-C

Bài 3: 1. Have … been – spent 6. Cut – will grow

2. Hasn’t visited – moved 7. Rises – sets

3. Is coming 8. Used

4. Speaking 9. Doesn’t like

5. Does – will vì 10. Have worked

Bài 4: 1. This is the highest building in the city.

2. Miss Lan prefers gardening khổng lồ fishing.

3. His oto doesn’t run as fast as a race car.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

Bài 5: 1. They used to call them Eskimos.

2. It means the people.

3. They used lớn live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

Đề 2: Đề bài bác tập tiếng Anh lớp 8 

Bài 1: 1. For 6. Front

2. In – for 7. At – in – on

3. On – on- of 8. In

4. In – in 9. For

5. In 10. In

Bài 2: 1. Why did Hoa go to school late this morning?

2. What vị you have to bởi every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use to live when she was young?

5. What did your mother give you on your 14th birthday?

6. How does nam giới go khổng lồ school?

7. What subjects vày you need to improve?

8. By whom was he made khổng lồ work for 12 hours a day?

9. How long have you studied English?

10. How is your best friend like?

Bài 3: 1. Mrs Lan asked me khổng lồ carry those chairs into the house.

2. He told me khổng lồ give him my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me to help Tam with his English pronunciation.

5. I love playing sports & reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has khổng lồ wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used to bởi the housework without the help of modern equipment.

Bài 4: 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-A

Bài 5: 1. Plays => play 6. Lived => have lived

2. Buy => bought 7. By => in

3. Itself => yourself 8. On => in

4. I => me 9. With => from

5. Learning => to lớn learn 10. Và => but

Đề 3: Đề bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: 1. We must not let children play in the kitchen because it is a dangerous place.

2. The Y&Y members are going to take part in a recycling program to lớn save natural resources & money for the