Toán Lớp 7 Hình Học Bài 1

Trả lời thắc mắc 1 bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài xích 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Em hãy dấn xét tình dục về cạnh,

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 2 bài bác 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Nhì góc O_2 cùng O_4 (h.1) có là hai góc đối đỉnh không. Bởi sao?

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 bài bác 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài xích 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Xem hình 1...

Xem giải thuật


bài bác 1 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 1 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx" cùng yy" giảm nhau trên O. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Xem lời giải


bài xích 2 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 2 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào vị trí trống (...) trong số phát biểu sau:

Xem giải thuật


bài xích 3 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 3 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng zz" và tt" giảm nhau tại A. Hãy viết tên nhị cặp góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 hình học bài 1

Xem lời giải


bài 4 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 4 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc xBy. Vẽ góc đối đỉnh cùng với góc xBy.

Xem lời giải


bài 6 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ hai tuyến đường thẳng giảm nhau làm thế nào cho trong các góc chế tạo thành gồm một góc 47^o. Tính số đo các góc còn lại.

Xem lời giải


bài xích 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Cha đường thẳng xx", yy", zz" cùng trải qua điểm O. Hãy viết tên những cặp góc bằng nhau.

Xem thêm:

Xem giải thuật


bài 8 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 8 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai góc gồm chung đỉnh và tất cả cùng số đo.

Xem lời giải


bài bác 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x"Ay" đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Xem giải mã


bài xích 10 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 10 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Hãy vẽ một mặt đường thẳng red color cắt một mặt đường thẳng màu xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng).

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 1 - Chương 2 - Hình học tập 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 1 - Chương 2 - Hình học tập 7

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép ungkirke.com gửi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.